RNDr. Juraj Bódi


Go to content

BBSK

PoslanecP R O G R A M

14. zasadnutia

Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

v II. volebnom období, dňa 23. augusta 20072.Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Milan Murgaš, predseda BBSK

3.Informatívna správa o čerpaní rozpočtu BBSK za I. polrok 2007

Predkladá: František Vajs, vedúci Odboru financií a rozpočtu ÚBBSK


4.Informatívna správa o postupe prác pri zavedení Eura v BBSK

Predkladá: František Vajs, vedúci Odboru financií a rozpočtu ÚBBSK

5.Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja BBSK

Predkladá: Vladimír Laššák, vedúci Odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia ÚBBSK


6.Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky č. 1/2007


Predkladá: Vladimír Laššák, vedúci Odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia ÚBBSK

7.Návrh na zrušenie Útulku v Banskej Bystrici, Ul. Wolkerova č. 26, organizačnej jednotky Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, Banská Bystrica, Jilemnického č. 48
s účinnosťou od 1. 1. 2008


Predkladá: Vladimír Novák, lekár BBSK, vedúci Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva ÚBBSK

8.Návrh na menovanie riaditeľov Domova soc. služieb, Veľký Blh a Krízového strediska AMORET, Lučenec

Predkladá: Vladimír Novák, lekár BBSK, vedúci Odboru soc. vecí a zdravotníctva ÚBBSK

9.Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

Predkladá: Michal Fidluš, vedúci Odboru správy majetku a prevádzky ÚBBSK
9.01.Návrh na schválenie prebytočnosti nehnuteľného majetku BBSK v správe SOU lesníckeho Banská Štiavnica v k. ú. Banská Štiavnica
9.02.Návrh na schválenie prebytočnosti nehnuteľného majetku BBSK bývalého SOU poľnohospodársko – potravinárskeho v k. ú. Štrkovec, v správe ZSŠ poľnohospodárskej a potravinárskej, Rimavská Sobota
9.03.Návrh na schválenie prebytočnosti a uskutočnenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku BBSK v správe SSŠ Hnúšťa v k. ú. Hnúšťa
9.04.Návrh na schválenie prebytočnosti a uskutočnenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku v správe SOU stavebného Kremnička v k. ú. Radvaň
9.05.Návrh na schválenie prebytočnosti a uskutočnenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku BBSK v správe SOU Zvolen a BBRSC v k. ú. Lieskovec
9.06.Návrh na schválenie prebytočnosti a uskutočnenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku BBSK v správe SPoŠ Lučenec v k. ú. Lučenec
9.07.Návrh na schválenie prebytočnosti a schválenie asanácie budovy súp. č. 1222 na parc. č. KN-C 5390/4, k. ú. Banská Štiavnica v správe SOU lesníckeho Banská Štiavnica
9.08.Návrh na schválenie prebytočnosti a schválenie asanácie stavby súp. č. 399 ČOV na
parc. č. KN-C 1828/10, k. ú. Lieskovec v správe SOU Zvolen
9.09.Návrh na schválenie prebytočnosti a schválenie asanácie hospodárskej budovy bez súp. č. na parc. č. 44/2 a spojovacieho krčku na parc. č. 794/11, k. ú. Horné Terany v správe DD a DSS Terany
9.10.Návrh na schválenie prebytočnosti a schválenie asanácie sociálno-prevádzkovej budovy, súp. č. 2736 na parc. č. 1650/5 a objektu meracieho plata, súp. č. 2736 na parc. č. 1650/4, k.ú. Lieskovec vo vlastníctve BBSK
9.11.Návrh na priamy predaj nehn. majetku BBSK bývalého „DSS Veľké Pole“ pre Mgr. Miroslava Cimru a manželku Darinu Cimrovú, Ing. Milenu Demeterovú a manžela Františka Demetera, za kúpnu cenu 6 000 000,- Sk
9.12.Návrh na priamy predaj budov v správe ZSŠ Nová Baňa v k. ú. Nová Baňa pre Milana Palaja a MUDr. Miriam Palajovú
9.13.Návrh na priamy predaj stavieb a pozemkov v správe SOU Zvolen v k. ú. Lieskovec pre JURKI-HAYTON s.r.o. Bratislava
9.14.Návrh na priamy predaj budovy súp. č. 1299 na parc. č. 815/3, budovy bez súp. č. na parc. č. 815/4, budovy bez súp. č. na parc. č. 815/5 a pozemkov parc. č. 815/3, 815/4, 815/5, 815/1 v k. ú. Vieska, v správe BRSC, závod Žiar n/H pre Jána Téglása – TEGY – ALU – PLAST, Priemyselná 815/6, Ladomerská Vieska
9.15.Návrh na predaj pre výhercu obchodnej verejnej súťaže - hala učňov súp. č. 1598
s pozemkami, k. ú. Banská Štiavnica, v správe Združenej strednej školy obchodu a služieb, Banská Štiavnica
9.16.Návrh na predaj pre výhercu obchodnej verejnej súťaže – obytné domy súp. č. 1580,
súp. č. 1622, súp. č. 1820 s pozemkami v k. ú. Lučenec, v správe Školského majetku Lučenec
9.17.Návrh na predaj pre výhercu obchodnej verejnej súťaže – elektrohala súp. č. 1215
s pozemkami, k. ú. Veľký Krtíš, v správe Združenej strednej školy, Veľký Krtíš
9.18.Návrh na predaj pre výhercu obchodnej verejnej súťaže – internát, kotolňa a budova praktického vyučovania s pozemkami, k. ú. Zvolen, v správe Spojenej strednej školy, Zvolen
9.19.Návrh na predaj pre výhercu obchodnej verejnej súťaže – sklad, škôlka a skleník s pozemkami, k. ú. Zvolen, v správe Spojenej strednej školy, Zvolen
9.20.Návrh na predaj pre výhercu obchodnej verejnej súťaže – domovy mládeže, plynová kotolňa a prečerpávacia stanica s pozemkami, k. ú. Zvolen, v správe Spojenej strednej školy, Zvolen
9.21.Návrh na predaj pre výhercu obchodnej verejnej súťaže – nehnuteľný majetok v správe Polikliniky Banská Bystrica – OZS Kyjevské
9.22.Návrh na predaj pre výhercu obchodnej verejnej súťaže – nehnuteľný a hnuteľný majetok
v správe Polikliniky Banská Bystrica – DS Bottova
9.23.Návrh na predaj pre výhercu obchodnej verejnej súťaže – nehnuteľný majetok v správe Polikliniky Banská Bystrica – pozemok parcela č. 1578/3 odčlenený podľa GP č. 31024106-51/2007 z parcely č. 1578/2
9.24.Návrh na predaj pre výhercu obchodnej verejnej súťaže – nehnuteľný a hnuteľný majetok
v správe Polikliniky Poltár
9.25.Návrh na predaj pre výhercu obchodnej verejnej súťaže – nehnuteľný a hnuteľný majetok
v správe Polikliniky Fiľakovo
9.26.Prevod vlastníckych práv k nehnuteľnému majetku - objektom, ktoré budú súčasťou stavby I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634 v k. ú. Kostiviarska Banská Bystrica
9.27.Prevod vlastníckych práv k nehnuteľnému majetku - objektom, ktoré budú súčasťou stavby I/66 Banská Bystrica – severný obchvat
9.28.Prevod vlastníckych práv k nehnuteľnému majetku – objektu, ktorého predmetom je zriadené nové zvislé a vodorovné dopravné značenie
9.29.Predĺženie nájmu nájomcovi – Mesto Brezno na dobu neurčitú na časť telesa cesty II/530 pre účely realizácie stavby: Sanácia skládky komunálneho odpadu Brezno
9.30.Prenechanie nehnuteľného majetku do nájmu na dobu neurčitú – časť cesty II/527 za účelom zriadenia plynovej prípojky k STL
9.31.Prenechanie nehnuteľného majetku do nájmu na dobu neurčitú – časť cesty II/527 za účelom umiestnenia stavby „Stoková potrubná sieť – Lipové námestie“, v intraviláne Mesta Modrý Kameň

9.32.Návrh na schválenie prebytočnosti budovy internátu súp. č. 934 s pozemkami v k. ú. Krupina, v správe DD a DSS v Krupine
9.33.Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku - pozemku nachádzajúceho sa pod pripravovanou stavbou "Okružná križovatka" v k.ú. Lučenec

10.Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja BBSK, n.o. Banská Bystrica za rok 2006

Predkladá: František Vajs, vedúci Odboru financií a rozpočtu ÚBBSK

11.Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR

Predkladá: Gabriela Oravcová, vedúca Odboru vzdelávania a ľudských zdrojov ÚBBSK
11.01.Návrh na vytvorenie Spojenej školy, so sídlom Bystrická 4, Žarnovica
11.02.Priestorové a organizačné riešenie škôl SPŠ S. Stankovianskeho a SPŠ S. Mikovíniho
v Banskej Štiavnici

12.Návrh na upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok škôl a školských zariadení

Predkladá: Gabriela Oravcová, vedúca Odboru vzdelávania a ľudských zdrojov ÚBBSK

13.Zrušenie a zriadenie škôl a školských zariadení v pôsobnosti BBSK

Predkladá: Gabriela Oravcová, vedúca Odboru vzdelávania a ľudských zdrojov ÚBBSK

14.Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Škola v prírode, spoločnosť s ručením obmedzeným, s majetkovou účasťou BBSK (transformácia Školy v prírode pod Sitnom)

Predkladá: Gabriela Oravcová, vedúca Odboru vzdelávania a ľudských zdrojov ÚBBSK

15.Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Škola v prírode, spoločnosť s ručením obmedzeným, s majetkovou účasťou BBSK (transformácia Školy v prírode Liptovská Porúbka)

Predkladá: Gabriela Oravcová, vedúca Odboru vzdelávania aľudských zdrojov ÚBBSK

16.Návrh na zaradenie Súkromnej školy v prírode Detvianska Huta do siete škôl a školských zariadení SR k 1. 1. 2008

Predkladá: Juraj Bódi, poslanec ZBBSK

17.Návrh na založenie spoločnosti na prevádzkovanie regionálnej televízie

Predkladá: Milan Murgaš, predseda BBSK

18.Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Banskobystrická regionálna správa ciest

Predkladá: Albert Andrejko, poverený vedením Odboru dopravy a investícií Úradu BBSK

19.Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Banskobystrického samosprávneho kraja za
I. polrok 2007


Predkladá: Vladimír Šagát, hlavný kontrolór BBSKD O P L Ň U J Ú C E M A T E R I Á L Y
1.Projekt technickej asistencie pre rok 2007 pre Implementáciu Programu Susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina v BBSK a jeho spolufinancovanie


Predkladá: Vladimír Laššák, vedúci Odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia ÚBBSK

2.Návrh na účasť BBSK v medzinárodnom pilotnom projekte "goveRNEt - Innovation Governance in Europe of Regional Networks" (Riadenie inovácií v európskych regionálnych sieťach)

Predkladá: Vladimír Laššák, vedúci Odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia ÚBBSK

3.Voľba členov Komisie rozvoja vidieka ZBBSK z radov neposlancov

Predkladá: Radoslav Vazan, predseda Komisie rozvoja vidieka ZBBSK
Hlavná stránka | JUVIT | KZ Podpoľanie | OZ Podpoľanie | Poslanec | Ostatné | Site Map


Back to content | Back to main menu